Robert McDonald Provides Evidence Supporting His Claims Of A USO Encounter

USO Encounter Damaged Ship   

Captain Robert McDonald Is Providing Evidence Supporting His Claims Of A USO Encounter With His Viking Replica Ship in 2008. http://www.youtube.com/watch?v=tfjK_YWk-vc

Capt. Robert McDonald alleges that his ship had an encounter with a USO that levitated his ship out of the water 5 feet, burning the hull below the waterline and wrecking his replica Viking ship made of millions of children’s lollipop sticks. The viking ship was full size and is an operational replica build from one inch planks made of lollipop sticks and was part of his publicity operation on behalf of the plight of children all over the world. The sticks were laid in molds and glued together in planks from which the ship was constructed.

Robert alleges that a USO paced his ship while sailing at a high speed on its initial voyage coming up underneath, breaking off the rudder and mast, putting the whole crew at risk. According to authorities his ship and a nearby cargo ship disappeared from radar for a unexplained 4 hours of missing time. Later Robert claims having implants removed from his neck and lung.

I believe the History Channel is already on to this potentially explosive multiple abduction case and hopefully they will be at the Norway Conference May 18-20 in Bergen Norway, where I will be lecturing also. As more people come forward with their experiences and Robert releases more evidence, this case could be potentially explosive and very hard to debunk. It’s tailor made for mainstream press coverage if it can break the ridicule barrier.

This article is being updated frequently as new evidence is presented pro and con so readers need to check in from time to time.

(English Translation)
IJsstokjes boat trip should abort. AP.Wire
08-05-2008 0…7: 20 changed 08-05-2008 07: 21

The Ice Lolly Ship of Robert McDonald.

DEN HELDER – the Ice Lolly Ship of Robert McDonald was in difficulties on the North Sea and has his journey Ended. According to a coast a guard spokesman. McDonald was Wednesday with one of Ice Lolly -made boat was going to England, but problems with the engines/spinning cum pass & burnt ship electronics and the evening got the helm/mast/sail mast.,

According to a passing cargo ship noticed a glowing orange looking fire that was under the captains ship of McDonald and then warned the coast guard “SOS” .,According to the cargo ship “The Ice lolly Viking ship was “5 feet above the sea”. The Coast Guard took the boat in tow back to Den Helder.,Unidentified Inspectors in black sea/flight uniforms with blue berets started inspecting the stricken ship & crew.

McDonald was with 5000 students more than four years in the weather to his ship of fifteen million lolly sticks ready for the big trip across the Atlantic. He departed from Netherlands with his international crew to Key West in Florida. McDonald earned the Guinness Book of Records In 2005, because his ship afloat for an hour and a half.

(Original Dutch)
IJsstokjes bootreis moet worden afgebroken. AP.Wire
08-05-2008 07: 20 08-05-2008 07: 21 gewijzigd

Het ijs Lolly schip van Robert McDonald.

DEN HELDER – de Ice Lolly schip van Robert McDonald was in moeilijkheden op de Noordzee en heeft zijn reis gebeëindigd. Volgens een kust een bewaker woordvoerder. McDonald was woensdag met een van ijs Lolly-gemaakte boot ging naar Engeland, maar problemen met de motoren/spinnen cum pass & verbrande schip elektronica en ‘s avonds kreeg de mast roer/mast/zeil.,

Volgens een passerende lading schip merkte een gloeiende oranje op zoek vuur dat werd onder het schip kapiteins van McDonald en vervolgens waarschuwde de coast guard “SOS”., volgens de lading schip “de Ice lolly Vikingschip was”5 meter boven de zee”. De Coast Guard nam de boot op sleeptouw terug naar Den Helder., niet-geïdentificeerde inspecteurs in de Zwarte Zee/vlucht uniformen met blauwe baretten begon inspectie van de getroffen schip & crew.

McDonald was met 5000 studenten meer Dan vier jaar in de weer om zijn schip van vijftien miljoen lolly stokjes klaar voor de grote reis over de Atlantische Oceaan. Hij vertrok uit Nederland met zijn internationale bemanning naar Key West in Florida. McDonald verdiend de Guinness Book of Records In 2005, omdat zijn schip drijven voor een uur en een half.

By: Robert McDonald

Popsicle ship goes through *A Mystic Hell*

Westfriesland: news 16-05-2008, Den Helder
… -Captain Robert McDonald on the North Sea “in trouble” SOS!.
The coast guard dragged the Viking long ship with the

Name “Thor” and bring’s it’s captain and some black dressed unknown sea inspectors back to the
Port of Den Helder, after McDonald fired Distress signal & had orange fire arrow’s under the,that was reported by many passing ships as Roberts ship was “above the water”,The rudder was broken or sliced?, and also There were problems with the engine/battery’s/sail boom/main mast.

(Original Dutch)

Popsicle schip gaat door * A Mystic hel *
Westfriesland: Nieuws 16-05-2008, Den Helder

-Kapitein Robert McDonald op de Noordzee “in trouble” SOS!.
De Coast Guard sleepte de Viking Lange schip met de Naam “Thor” en brengen de it kapitein terug en zwart gekleed onbekende zee inspecteurs terug naar de Haven van Den Helder, nadat McDonald ontslagen
Distress signaal & oranje pijl van onder vuur had de, die werd gemeld door vele passerende schepen als wezen “boven het water”,Het roer was gebroken of gesneden en ook Er waren problemen met de motor/batterij van/zeil boom/main mast.
——————————————————

In searching Westfriesland: Nieuws 16-05-2008 I found the Robert McDonald article (second article) imbeded among other articles of that day. This would seem to confirm that these news report transcripts are real and not fabricated as to the Robert Mcdonald’s USO Encounter of August 5, 2008

* Cupid * closed after shooting
Purmerend – Op last van burgemeester Leen Verbeek van de gemeente Purmerend – By order of mayor of the municipality Leen Verbeek Purmerend gaat coffeeshop Cupido in de stad Purmerend 17 dagen dicht. Purmerend is coffeeshop Cupid in the town of Purmerend 17 days close. Directe aanleiding is een schietincident op 10 mei. Direct response is a shooting incident on May 10 Rond het Around the
pinksterweekend hebben volgens Verbeek twee ernstige verstoringen van de Whit Verbeek have two serious distortions of openbare orde plaatsgevonden rond de coffeeshop aan de Gedempte public order occurred around the coffee shop at the Muted Singelgracht. Canal. Het ging om één geval van vuurwapenbezit met patronen en It was a case of possession of firearms with patterns and één schietpartij met een gewonde. a shootout with an injured. Dit heeft voor onrust gezorgd bij This has caused unrest in bezoekers en omwonenden. visitors and local residents. Ook heeft burgemeester Verbeek besloten dat de Verbeek has also decided that the mayor personen die zijn betrokken bij de incidenten de zaak niet meer mogen persons involved in the incidents no longer the case may betreden. entry. De sluiting ging vrijdag om 18 uur in. The closure was Friday at 18 hours.

*IJsstokjesschip gaat door* IJsstokjesschip * continues *
Den Helder – Robert McDonald probeert over een week of twee opnieuw de Den Helder – Robert McDonald tries in a week or two again VS te bereiken met zijn ijsstokjesschip. U.S. to achieve its ijsstokjesschip. Deze week wordt de boot van Den This week, the boat of The Helder naar Urk gesleept om daar te worden gerepareerd. Clear to Urk dragged there to be repaired. Vorige week kwam Last week
het schip, dat is gebouwd van vijftien miljoen ijsstokjes, op de The ship, built of fifteen million ice cream sticks, the Noordzee in de problemen. North in trouble. De kustwacht sleepte het vikingschip met de The Coast Guard towed the Viking with the naam Thor en zijn kapitein terug naar Den Helder, nadat McDonald als name Thor and his captain back to Den Helder after McDonald as noodsignaal een vuurpijl had afgeschoten. distress had fired a rocket. Het roer was gebroken en ook The rudder was broken and so
waren er problemen met de motor. there were problems with the engine.

*Motief onduidelijk bij moord Spanjaardstraat* * Motive unclear in murder Spanjaardstraat * Alkmaar – De politie heeft nog geen idee in welke richting gezocht moet Alkmaar – The police have no idea in what direction should be sought worden naar de schutter die de 43-jarige Marcel Henneman op zaterdag 3 to be the shooter that the 43-year-old Marcel Henneman on Saturday 3 mei neerschoot in zijn garage aan de Spanjaardstraat in Alkmaar. May shot in his garage at the Spanjaardstraat in Alkmaar. Marcel Marcel

Henneman overleed die dag enkele uren later in het ziekenhuis. Henneman died that day a few hours later in hospital. Hij was He was op het moment van de aanslag bezig in zijn garage, gelegen onder zijn at the time of the attack are engaged in the garage, are situated under woning. home. De garage stond open op het moment dat Henneman werd beschoten. The garage was open at the time that Henneman was shot.

Woordvoerder Menno Hartenberg van de politie laat weten dat er geen Spokesman Menno Hartenberg let the police know that there is no sprake is van ‘een heel duidelijk motief’. there is’ a very clear motive. ,,We houden alles open. ,, We keep everything open. Logisch dat we daarbij kijken naar zijn vrienden- en kennissenkring. Logical that we are giving consideration to friends and acquaintances. En And
ook naar zijn werk.” also to work.”

*Peuter uit sloot gehaald* * Toddler * removed from ditch
Zuid-Scharwoude – In Zuid-Scharwoude is vrijdagmiddag een tweejarig kind South Scharwoude – In South Scharwoude Friday is a two year old —–The articles continue at site.

Continuing to update: The skeptics are about to weigh in so stay tuned but meanwhile Robert posted this to his Paranormal Group 360 on Facebook as to his medical records and alledged implants.

((Medical reports are just IN Time!))

Dhr. J.J.A. 464 Chief Of Surgery.,
MCL.
Medisch Centrum
… Leeuwarden

Concurns :
Mr. R. V. Mc Donald
Zilveren Kruis Achea ZK 00000175688.

On may 5 2010.,
Mr. McDonald has had a Lateral bullectomie of his left lung that caused a pheumothorax earleyer.
(febr 2011).,two shifts (surgical time nine hours)., removal of two small objects from left lung.,
Origins unknown/ surgeon notes: objects removed (none biologic) entry points into the body (none detected).

May 15 2010.,

Patient had to undergo surgery then radiation/ kemo therapies in his neck for metastase cancers (of a unknown origin) possibly a type of lymphoma?.,Surgeon notes: obstruction removal from neck was of (a unknown origin)

Small metallic obstructions (micro chip in size) .entrance origin of obstructions was also of a unknown -makeup of chips removed unknown-.

Note: all surgically removed (none biological objects) from Mr McDonald was ordered into the hospitals safe as “Bio Hazards”

Within 45miniuts after the operation procedures was compleated.,object recovered have since been reported missing from this medical locations safe.

Mr. J.J.A. 464
Chief Of Surgery.mcl

0rigenal Dutch (Translated by Bing)
Dhr. J.J.A. 464 hoofd van chirurgie.,
MCL.
Medisch Centrum
Leeuwarden
Concurns:

Dhr. R. V. Mc Donald
Zilveren Kruis Achea ZK 00000175688.

Op mei 5 2010.,

Dhr. McDonald heeft een laterale bullectomie van zijn linker long dat een pheumothorax-earleyer veroorzaakt.,

(febr 2011)., twee verschuivingen (chirurgische keer negen uur)., verwijderen van twee kleine objecten uit de linker long.,

Oorsprong onbekend / chirurg notities: objecten verwijderd (geen biologische) ingangspunten in het lichaam (geen gedetecteerd).

15 Mei 2010.,

Patiënt moest ondergaan chirurgie Dan straling / kemo therapieën in zijn nek voor metastase kankers (van een onbekende oorsprong) eventueel een type lymfoom?., chirurg notities: obstructie verwijdering van hals was van (een onbekende oorsprong)

Kleine metalen obstakels (micro-chip in grootte) .entrance oorsprong van obstakels was ook van een onbekende – make-up van chips verwijderd onbekend-.

Opmerking: alle operatief verwijderd (geen biologische objecten) van de heer McDonald werd besteld in de ziekenhuizen veilig als “Bio gevaren”

Binnen 45miniuts na de operatie procedures was compleated., object hersteld zijn sinds gemeld ontbrekende uit deze medische locaties kluis.

Dhr. J.J.A. 464
Hoofd van Surgery.mcl

———————————————————
The critics begin to weigh in. 🙂 Jeff says he will send me a report in a day or two.

Jeff Grunow said on my Facebook wall: He conned me 2 times on sightings..one here in AZ..team was dispatched….his so called team was no where around….and on an incident of his alleged boarding…….and almost got a friend involved in a scam foundation….also the FBI info came direct from them…They (FBI and Interpol) advise he is NOT of good intentions and have known of him for a very long time..advised to stay away and not be involved with him…..none of this is he said she said..it is ALL direct knowledge….

Source: http://exopolitics.blogspot.com/2012/04/uso-encounter-damaged-ship.html

Most recent posts by Ed Komarek

All posts by Ed Komarek